Datayhteistyöllä menestykseen

Paula ja Jyrki
Liiketoimintamallien digitalisoituminen on ajanut yritysten sisällä toiminnot ja tiimit aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön. Samalla yritykset pyrkivät luomaan yhä merkityksellisimpiä suhteita yhteistyökumppaneidensa ja asiakkaidensa kanssa. Syvällisemmällä dialogilla saadaan aikaan yhteisiä tavoitteita, mittareita ja oppeja, jotka kääntyvät yhteiseksi menestykseksi.

Muuttuva maailma näkyy myös mediassa. Elämme hybridiaikakautta, jossa digitaalisia palveluita kehitetään samanaikaisesti, kun kuluttajia palvellaan perinteisissä kanavissa. Vaikka jakelukanavat muuttavat muotoaan, säilyttävät kiinnostavat sisällöt vetovoimaisuutensa. Muutosvauhdissa pysyminen edellyttää niin mainostajilta kuin medioiltakin kykyä oppia, muuttua ja haastaa totutut tavat toimia. Tämä tarkoittaa muutosta myös markkinointiviestinnän tekemisessä. Keskeistä ovat yhteistyö ja oppiminen.

datayhteistyö1

 

Markkinointiviestinnän keinovalikko laajenee: on varmistettava työkalut sekä lyhyen että pitkän tähtäimen menestykseen. Mistä löytyy oikea tasapaino brändimarkkinoinnin ja nopeaan tulokseen tähtäävien toimenpiteiden kesken? Karrikoiden, tilannetta voi kuvata esimerkiksi seuraavasti: perinteisesti suuriin yleisöihin ja brändimarkkinointiin keskittyneet mainostajat hakevat massamedian rinnalle konversiopohjaista keinovalikkoa, kun taas performance-markkinointiin keskittyneet toimijat ovat oivaltaneet, että kasvun tekeminen vaatii penetraation kasvattamista ja brändisuhteen pitkäjänteistä vahvistamista.

datayhteistyö2

 

Datan merkitys korostuu kasvun tekijänä

Oli kyse brändi- tai performance-markkinoinnista, tunnistamme tänä päivänä viisi keskeistä markkinointiviestinnän vaikuttavuutta kasvattavaa teemaa:

 1. IHMINEN: Kohdeyleisön tunteminen on yhä tärkeämpää sekä brändi- että performance-markkinoinnissa
   
 2. DATA: Datayhteistyömallilla eli yhdistämällä median ja mainostajan dataa saadaan tietoon mitä kohderyhmiä puhutella, missä kanavissa ja millaisilla sisällöillä sekä laajennetaan merkittävästi tavoittavuutta.
   
 3. KONTEKSTI: Viestin ja kohderyhmän kannalta oikea mediaympäristö tehostaa tutkitusti viestin vaikutusta.
   
 4. VAIKUTTAVUUS: Luovuus ja sisältöratkaisut vahvistavat brändin erottuvuutta.
   
 5. OPPIMINEN: Yhteiset tavoitteet ja mittarit varmistavat, että prosessi kehittyy koko ajan.

Menestyäkseen on hallittava sekä tarkka kohdentaminen datan avulla että laajojen yleisöjen puhutteleminen.  Keskeinen tekijä onnistumisessa on kokonaisvaltainen ymmärrys kohderyhmistä.

Kohdeyleisön syväymmärrys on yhä tärkeämpää.  Syvään ymmärrykseen pääsee vain tarpeeksi kattavalla ja monipuolisella datamäärällä kuluttajista/yleisöistä, ja ennen kaikkea yhdistelemällä erilaisia datoja.

Data driven

Sanoma on segmentoinut suomalaiset mediankäyttäjinä.  Segmentointimme toimii loistavana esimerkkinä syväymmärryksestä.  Toisaalta segmentoinnin takana on valtava määrä erilaista tietoa (online-käyttätyminen, tilaajadata, tutkimusdata) ja toisaalta pystymme hyödyntämään segmentointia kaikissa kohderyhmäymmärryksen osa-alueissa.

kohderyhmäymmärrys

Laadukas data tarjoaa mahdollisuudet tavoittaa, kohdentaa ja profiloida potentiaalisimmat yleisöt. Mainonnan luoma liiketoiminnan kasvu perustuu yhä enemmän datayhteistyöhön, jossa mainostajan dataa rikastetaan median datalla ja tarjotaan näin ollen syvempi ymmärrys ja lisää keinoja tavoittaa potentiaaliset asiakkaat.

Sanoma kehittää omia digitaalisia kyvykkyyksiään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Uusien toimintatapojen omaksuminen vaatii avointa yhteistyötä. Silloin menestymme yhdessä!

Sanoma tavoittaa viikossa lähes kaikki suomalaiset verkonkäyttäjät – 97 prosenttia. Tämän lisäksi Sanoman verkosto kattaa sisällöllään ihmisten arjen mielenkiinnonkohteet, seuraavat ostoaikeet ja juuri sen hetkiseen elämänvaiheeseen oleelliset aiheet. Näin mahdollistetaan hyvin monipuoliset mainosratkaisut Suomen laajapeittoisimmista brändikampanjoista räätälöityyn kohderyhmävaikuttamiseen.

Oman datamme lisäksi voimme rakentaa ratkaisuita myös asiakkaiden datan ympärille. Datayhteistyöllä voidaan puhutella asiakkaan itse tunnistamia oikeita kohderyhmiä aikaisempaa rikkaamman tiedon ja Sanoman koko mediavalikoiman kautta.  Näin yhdessä rakennetun datan pohjalta digipeitto saadaan rakennettua Suomen tehokkaimmaksi ja datan kokonaishallinta, esimerkiksi asiakassegmenttien rakennus, tehdään läpinäkyvästi, turvallisesti ja luotettavasti, aina täysin kotimaisessa verkostossa.

Muuttuvassa markkinointiviestinnän kentässä tarvitaan kumppani, joka auttaa kokonaisuuden suunnittelussa ja hallinnassa, oikeiden keinojen käyttöönotossa ja ennen kaikkea, oppii ja kehittyy mukana. Suomen johtavana mediatalona tunnistamme sekä vastuumme että vaikuttavuutemme alalla ja olemme mukana murroksessa kehittyen samalla itsekin jatkuvasti.

Kysy lisää yhteyshenkilöltäsi. Tavataan ja suunnitellaan yhdessä, miten pystymme auttamaan juuri Sinua kohderyhmäsi asiakkaidesi tavoittamisessa – oli kyse sitten brändi- tai performance-markkinoinnista!

Paula Hernetkoski & Jyrki Kostilainen