Digitaalisen mainonnan brändivaikutukset - nappaa uudet tutkimustulokset tarjottimellesi tästä!

Digimainonnan brändivaikutus
Digimainonta lohkaisi mediamainonnan kakusta viime vuonna suurimman osan yli 30% osuudellaan ja kasvoi lähes 12%*. Alan edelläkävijänä Sanoma Media Finland haluaa herätellä keskustelua digimainonnan vaikuttavuudesta ja lähti siksi tutkimaan asiaa. Tarjolla on nyt tuhti annos uutta, tutkittua tietoa digitaalisen mainonnan vaikuttavuudesta ja siitä, mitkä mainosratkaisut toimivat mainostajan eri tarpeisiin.

100 Tutkimusta tehtiin Sanoman verkostossa yhteistyössä ruotsalaisen tutkimustoimisto Inizion kanssa vuoden 2017 aikana. Tutkimus keskittyi mittaamaan kuluttajan suhdetta brändiin, toisin sanoen kuinka paljon brandlift eli brändin arvonnousu on ollut mainokselle altistumisen vaikutuksesta seuraaviin mittareihin: tunnettuus, preferenssi ja ostoaie.

Tutkimuksen kolme päälöydöstä

  1. Digitaalinen mainonta vaikuttaa positiivisesti kaikkiin kolmeen keskeiseen brändimittariin: tunnettuuden kasvuun,
    preferenssin vahvistumiseen ja ostoaikeen lisääntymiseen.
  2. Kohdennetuilla kampanjoilla on enemmän vaikutusta kuin kohdentamattomilla:
    brandlift keskimäärin 36% korkeampi kohdennetuissa kampanjoissa.
  3. Brändikampanjoilla luodaan myös ostoaietta.

*Kantar TNS ja IAB Finland, 2017

Tärkeimmät tutkimustulokset

1. Digitaalinen mainonta vaikuttaa positiivisesti kaikkiin kolmeen brändimittariin

Sanoman verkostossa digimainonnalla saavutetaan vahvat brändivaikutukset. Kun 100 Tutkimuksen tulosten keskiarvo lasketaan, tunnettuus on kasvanut mainonnan vaikutuksista eniten eli 6%-yksikköä. Preferenssi on kasvanut 5,3%-yksikköä ja ostoaie 5,5%-yksikköä keskimäärin.

Digimainonnan vaikutus KPI mittareihin

Digimainonta vaikuttaa kaikkiin brändin KPI-mittareihin: tunnettuuden luomisesta preferenssin kasvattamiseen aina ostoaikeen lisääntymiseen asti.

2. Brandlift korkeampi kohdennetuissa kampanjoissa

Sanoman verkostossa toimivat sekä laajasti tavoittava kohdentamaton että kohdennettu mainonta. Kohdennetuissa mainoskampanjoissa brandlift on keskimäärin 36 % korkeampi kuin kohdentamattomissa mainoskampanjoissa. Kohdennetuissa kampanjoissa on ollut joko data-, konteksti- ja/tai geokohdennus. Sanoman verkostossa brandliftiä on saatu sekä konteksti- että datakohdennetuissa kampanjoissa. Verrattuna eurooppalaisiin benchmarkkeihin Sanomalla toimii kumpikin kohdennus, kun eurooppalaisten tutkimusten mukaan kontekstikohdennus toimii yleensä paremmin. Sanoman datakyvykkyydet ovat siis erinomaisella tasolla.

Digimainonnan Kohdennettu vs kohdentamaton kampanja

Kun kuluttaja kokee kuuluvansa kohderyhmään, jolle mainosviesti on kohdennettu, on tulokset merkittävästi paremmat

3. Brändikampanjat luovat myös ostoaietta

Brändisuhdetta rakentavat kampanjat saavat aikaan hieman suuremman brandliftin kuin taktiset mainoskampanjat. Brändikampanjat vaikuttavat positiivisesti myös ostoaikeeseen.

Lisäksi teimme tutkimuksesta seuraavia löydöksiä:

  • Kaikki Sanoman digituotteet kasvattavat positiivisesti brandliftiä.
  • Natiivimainonnassa natiiviartikkelin lukeminen kasvattaa erityisesti tunnettuutta ja herättää positiivisia tunteita.
  • CTR ei korreloi ostoaikeen kanssa.

Kiinnostaako tutkimusmetodi tarkemmin?

Tutkimus tehtiin Sanoman verkostossa mainoskampanjan päättymisen jälkeen, sekä mobiilissa että desktopissa, pop-up -kyselylomakkeen avulla. Brandlift, joka ilmaistaan prosenttiyksikköinä, on brändin arvonnousu mainonnalle altistumisen vaikutuksesta. Brandlift lasketaan kahden eri tutkimusjoukon vastauksista, ei-altistuneiden ja kyseiselle tutkittavalle mainosmuodolle altistuneiden vastausten eroista. Ei-altistuneet eivät ole nähneet kyseistä mainosmuotoa eli heidät on poissuljettu kampanjasta kohdentamisen keinoin. Altistuneet taas ovat nähneet kyseisen mainosmuodon. Kummallekin tutkimusjoukolle esitettiin sama kyselylomake, jossa ei näytetty itse mainosta.

Natiivikampanjat on tutkittu eri tavoin kuin display- ja videomainoskampanjat. Natiivia tutkittaessa on tutkittu artikkelin lukeneita kävijöitä eli tutkimuksessa he ovat altistuneet joukko. Display- ja videokampanjoissa altistuneet ovat mainoksen nähneet kävijät. Tämän vuoksi natiivi ei ole täysin vertailukelpoinen muihin tuotteisiin verrattuna.

Yhden tutkimuksen otoskoko vaihteli mainostuotteesta riippuen välillä 200-300/display ja video ja 100/natiivi per tutkimusjoukko. Mukana oli erityyppisiä mainoskampanjoita sekä tunnettuja ja ei-tunnettuja brändejä. Tutkimuksissa ei otettu huomioon kampanjaa kokonaisuutena, budjettia tai luovaa ratkaisua.

Kertaus on opintojen äiti, muista ainakin nämä

Muista nämä digimainonnasta

 


PS. Haluatko, että asiantuntijamme käyvät kanssasi vielä tutkimustuloksia ja parhaiten toimineita mainoscaseja läpi, ota rohkeasti yhteyttä digimedia@sanoma.com. Tehdään yhdessä brändillesi kasvua vaikuttavalla digimainonnalla!