Vaikuttavuutta kampanjaan Sanoman monimediallisilla ratkaisuilla

monimedia ajankohtaista
Markkinoinnin vaikuttavuuden vaade korostuu jatkuvasti. Mitä useammassa mediassa kampanja huomataan, sen vahvempi on sen vaikutus, kertovat Sanoman monimediallisten kampanjoiden mittaustulokset.

Mediankäyttö pirstaloituu, joten tarvitset useampaa mediaryhmää varmistaaksesi kampanjallesi maksimaalisen vaikuttavuuden. Miten monimediallisuus vaikuttaa kampanjaan? Millä keinoin mainonta kotiutuu oikealle mainostajalle? Ota vinkit talteen!    

1. Kun lisäät kampanjaan useamman median, saat enemmän huomioarvoa ja vahvempia brändillisiä vaikutuksia

Monimediaisia kampanjoita tutkiessamme olemme huomanneet huomioarvon kasvavan mediavalikon laajentuessa. Tuoreimmissa tutkimustuloksissa on syvennetty monimediaisuuden muihin vaikutuksiin. Mittaustulosten mukaan kampanjan mielikuvallinen vaikutus on sitä vahvempi, mitä useammassa mediassa kampanjaviesti huomataan.

Monimediatutkimus monikanavaisuus

2. Varmista mainonnan kotiutuminen brändin näköisellä, yhtenäisellä kampanjailmeellä

Pelkkä mainonnan huomaaminen ei riitä. Mainostajan tunnistaminen on avainasemassa kampanjan vaikutuksen kannalta. Varmista siis brändin näköinen, yhtenäinen kampanjailme ja tehokkaat kanavat. Luova toteutus on onnistunut, kun mainonta kotiutuu oikealle brändille.

Sanoman kampanjatutkimusten mukaan keskimäärin vain alle puolet (44 %) mainontaa huomanneista osaa yhdistää sen oikeaan mainostajaan. Tutkimuksessa kuluttajille esitetystä mainonnasta on poistettu brändien logot.  

Monimediatutkimus mainonnan kotiutuminen

3. Aktivoiva vaikutus kasvaa mediavalikon lisääntyessä

Brändinrakentamisen ja mielikuvallisten vaikutusten lisäksi monimediallisilla kampanjoilla on myös vahva aktivoiva vaikutus, kun mainostajan viestit tavoittajat kuluttajan useammassa mediassa.

Kampanjan aktivoiva vaikutus kasvaa selkeästi mediavalikon lisääntyessä. Monimediaisilla kampanjoilla on vahvin vaikutus ostopolun loppupäässä.

Monimediatutkimus aktivointi

Kampanjamittausten menetelmänä oli online-kysely. Kohderyhmänä olivat 15−74-vuotiaat suomalaiset. Tulokset on painotettu väestöä edustavaksi iän ja sukupuolen mukaan. Vastaajamäärä oli noin 300 vastaaja / kampanjamittaus. Kampanjamittaukset tehtiin vuosien 2017−2018 aikana. Mittaukset on toteuttanut Nepa.  

Katso myös:

Kati Alijoki: Sitä saat, mitä mittaat – oikeat mittarit ohjaavat tekemään oikeita asioita